Všímavý přístup a mentoring ve výchově a vzdělávání

 • Vzdělávání |
 • Všímavý přístup a mentoring ve výchově a vzdělávání
 • O výcviku

  Cílem výcviku je skrze osobnostní a sociální rozvoj pedagogů dojít k využití všímavosti při mentorování a výuce. Účastníci se tak v průběhu 80 hodinového výcviku stanou mentory využívajícími všímavost nejen jako formu sebereflexe, ale také jaké pomoc svým žákům k jejich vlastní všímavosti vedoucí ke zklidnění a nalezení vnitřní motivace ke svému uplatnění. V ideálním případě výcvik navazuje na výcvik Koučink ve vzdělávání a výchově.

  Výcvik je určen účastníkům se základní znalostí, případně praxi v koučování.

  Výuka probíhá interaktivní formou – účastníci si koučovací styl vedení vyzkouší v rámci modelových situací a tréninku.

  • Termín: v jednání
  • Délka kurzu: 80 vyučovacích hodin (8 dnů)
  • Místa konání: Brno - Palackého třída 8, Ostrava - Dvorní 756/9
  • Maximální počet účastníků: 12
  • Akreditace kurzu: MŠMT DVPP č. MSMT-10249/2020-2-393

  nahoru

  Cíle výcviku

  Pedagogové se naučí:

  • Rozvíjet dovednosti v zaměřování pozornosti za využití všímavého přístupu v mentoringu a tuto dovednost předávat také žákům
  • Tříbení citlivosti své i žáků vůči svému okolí i sobě samým prostřednictvím obracení jejich všímavosti k tomu, co vnímají a cítí
  • Posilovat vlastní schopnosti, včetně jejich schopnosti porozumět úhlu pohledu druhých lidí, empatie, ochoty pomáhat a být laskaví a tuto dovednost předávat také žákům
  • Zvyšovat optimismu a životní pohodu (well-being) svou i žáků
  • Podpořit kohezivní a vstřícné prostředí pro výuku s vlivem na vytváření optimistické třídy
  • Vést mentoring kolegů a mentorský přístup využívat ve směru k žákům

  nahoru

  Obsah výcviku

  • Vymezení pojmu všímavosti a mentoringu a stanovení učebního cíle
  • Jak funguje mozek a zaměření pozornosti
  • Vlastní postoje a interpersonální vztahy
  • Soustředění a sebeusměrňující dovednost
  • Sebepoznání a rozvoj komunikačních dovedností v oblasti mentorování
  • Řešení problémových a obtížných situací za pomoci všímavosti v mentoringu

  nahoru

  Cena výcviku

  • 26.000,- Kč (osvobozeno od DPH – akreditace MŠMT) - možnost množstevních slev
  • Splatnost kurzu je nejpozději 1 týden před jeho zahájením na základě daňového dokladu
  • Zájemci budou do kurzu zařazeni ihned po bezhotovostní úhradě vratné kauce ve výši 5.000,- Kč na účet číslo 2101446190/2010, vs datum narození ve tvaru ddmmrr (kauce propadá ve prospěch pořadatele, pokud se účastník neodhlásí z kurzu minimálně 2 měsíce před jeho zahájením). Změna jmen účastníků je přípustná. Kauce je vratná okamžikem úhrady kurzovného nebo rozhodnutím o zrušení kurzu pro nízký počet zájemců.

  nahoru

  Lektoři

  Hlavní lektorka výcviku Mgr. Jana Mynářová

  Lektorka a garantka výcviku PhDr. Sylvie Navarová

  Lektorka PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.

  nahoru

 • O nás
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • GDPR
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty