Kurz koučování

 • Vzdělávání |
 • Kurz koučování |
 • Reference na koučovací výcvik INTECO
 • Reference absolventů koučovacího výcviku INTECO - Integrativní kouč

  Reference manažerů a HR manažerů

   
  "Od roku 2002 pracuji jako HR manažer v nadnárodním výrobním prostředí. V posledních letech jsem zvažovala, jak mezi své dovednosti zařadit koučování. Má volba na základě referencí padla na kurz INTECO, který jsem v Ostravě absolvovala v říjnu 2016. Jsem zvyklá velmi zvažovat míru přínosu svého času i peněnz investovaných do osobního rozvoje, má očekávání byla tedy vysoká. Dnes mohu říct, že nastavená laťka byla vysoce přesáhnuta. Kurz považuji za velmi kvalitní jak z hlediska úrovně lektorů, rozsahu i struktury obsahu. Odnesla jsem si dovednosti, které považuji za přelomové jak pro práci s lidmi, tak pro pozici výkonného manažera.  Do své pracovní praxe je mohu plně integrovat. Pro svůj osobní i profesní život jsem získala nástroje, které mi umožňují novým způsobem pracovat se svými myšlenkami, nápady i organizací času a vedou mne nejkratší cestou k efektivnímu jednání." Petra Svobodníkovápetra.svobodnik@gmail.com, LinkedIn - Petra Svobodníková
   
  "Kurz Integrativní kouč jsem si vybrala na základě referencí a doporučení, proto jsem věděla, že bude “dobrý”. Nicméně již po prvním dni kurz vysoce předčil veškerá má očekávání! Koncept kurzu je výborně metodicky zpracovaný, interaktivní, s důrazem na praxi a osobní prožitek. Kurzem nás prováděly tři úžasné lektorky s profesionálním i lidským přístupem a po celou dobu nás podporovaly, motivovaly a inspirovaly. Kurz mi byl obrovským přínosem jak v pracovní tak v osobní oblasti - díky osobnímu prožitku nové techniky se mi dokonce podařilo otěhotnět:-) Všem třem lektorkám - Sylvii Navarové, Janě Zouharové, Janě Mynářové - patří obrovské poděkování a přeji spoustu dalších spokojených absolventů Intergrativního kouče." Mgr. Hana Kaniová, studijní ředitelka Pygmalion
   

  "Výcvik Integrativní kouč je pro mě i mé kolegy, kteří jej absolvovali, něčím, co nás profesně velmi posunulo v oblasti koučovaní našich klientů. Lektorky vedou výuku vysoce profesionálně, interaktivně a přitom lidsky. Techniky a koučovací směry, které jsme se naučili,  jsou velkou inspirací, využíváme s úspěchem v praxi a naši koučovaní jsou spokojení. Mohu s čistým svědomím jen doporučit. Přeji vám hezké okamžiky s koučinkem." Mgr. Iveta Štvartáková, poradce pro individuální rozvoj New Dimension s.r.o. a výkonná ředitelka asociace integrativních koučů


  Reference sociálních pracovníků

  „Výcvik INTECO jsem si vybrala s cílem získat nové dovednosti pro práci s lidmi v roli vedoucí týmu a metodičky v neziskovce, která poskytuje sociální služby. Rok strávený výcvikem byl rokem velmi intenzivním, plným nových poznatků, zkušeností, dovedností, otázek a odpovědí. Znamenal také setkání se skvělými lektory a lidmi. Přinesl změnu v mém vlastním uvažování, zejména v tom, co lidem pomáhá v jejich rozvoji. Umožnil mi získat ještě větší důvěru ve schopnost lidí nacházet řešení nejrůznějších situací a otázek sami v sobě. Od doby ukončení výcviku jsem koučovací přístup začala postupně využívat ve své každodenní manažerské praxi ve prospěch pracovníků sociální služby i klientů (při vedení porad, plánování, řešení pracovních úkolů, rozvoji pracovníků apod.). Tento přístup dává prostor pro změnu a zlepšení, vede k  uvědomění a přijímání odpovědnosti. Znamená také odkrývání a využití potenciálu všech zúčastněných a větší pohodu při společné práci.“ Bc. Vladimíra Salvetová, vedoucí Rané péče Ostrava

  "1. Jaký je můj celkový dojem z výcviku a jak hodnotím jednotlivé školitele? Výcvik byl moc fajn. Líbilo se mi, že se v žádném případě nejednalo o pasivní předávání informací, ale byli jsme zcela přirozeně vtaženi do tvůrčího procesu, který podněcoval zvídavost každého účastníka. Naše školitelky Vnímám jako profesionály na vysoké úrovni inspirující osobnosti.

  2. Co mne nejvíce oslovilo? Nelze vytrhávat jednotlivosti z celého kontextu, které by samy o sobě mnoho neznamenaly. Vyhovovalo mi, že jsme se postupně seznamovali s různými koučovacími přístupy, mohli jsme je záhy procvičovat a porovnávat.

  3. Co mi zcela nesedlo? Nic takového tam nebylo.

  4. Co konkrétně mi nejvíce pomohlo? Účast na kurzu, na který jsem se vždy těšila a mrzelo mne, že jsem z pracovních důvodu musela jedno setkání vynechat. Sdílení stejné problematiky s ostatními kolegy, nácviky v triádách, společné supervize, individuální supervize, vlastní praxe a hlavně poslech svých nahrávek koučovacích rozhovorů za účelem vylaďovat nedostatky.

  Dovolím si přidat ještě jednu otázku na kterou si také odpovím. Jak využívám nabytých zkušeností? Koučink mi pomáhá především v zaměstnání při řízení svého pracovního týmu, ale i v osobním životě. Pomáhá mi hledat nové cesty, nové nápady." Soňa, vedoucí sociálních služeb

  "Kurz Integrativní kouč motivovaného účastníka vtáhne do děje takovým způsobem, že po absolvování, díky profesionálnímu a lidskému přístupu lektorů, změní přístup k sobě a tím pádem i k druhým. Samozřejmě v tom nejlepším slova smyslu. Mám vlastní zkušenost a kurz jednoznačně doporučuji." Mgr. Renata Václavková, supervizor, psychoterapeut


  Reference psychologů

  "Doporučuji všem, kteří o kurzu Integrativní kouč uvažují. Informace, metody, techniky, pracovní nástroje, vztahy a zážitky z kurzu jsou nesmírně obohacující nejen pro práci lidí, kteří pracují s lidmi, ale i pro absolventy samotné. Moji profesní oblast rozhodně obohatily získané metody a techniky, které lze využít jak při „čistém“ koučinku, tak při práci s klientem, kde lze využívat pouze koučujícího přístupu. Jinými slovy – kurz mi přinesl rozvoj kompetencí a možností při práci s klientem, ale posílil i moji sebedůvěru.Každý účastník kurzu získává, ale i něco víc, než rozvoj vlastních kompetencí, a to je uvědomění si sebe sama jako „budoucího kouče“, ale i sebe sama coby klienta. Modelové situace, které tvoří stěžejní část výcviku, dávají zážitek hlubšího poznání sebe sama a podněcují práci na sobě. Možnosti osobního rozvoje a efektivity koučování si každý uvědomí a docení již během kurzu, který je velmi cennou sebezkušeností.Principy, metody jsou vysvětleny, lektory předvedeny a absolventy procvičovány za podpory lektorů. Všechna setkání, včetně supervizních, probíhala v příjemné, klidné a pozitivní atmosféře, zaměřené na rozvoj získávaných dovedností kouče, ale i sebereflexi. Lektorkám děkuji za tuto zkušenost a přeji úspěšnou realizaci dalších běhů kurzu Integrativní koučink." Mgr. Helena Vrzalová, psycholog
   
  "Mezi hlavní domény mé praxe patří terapeutická práce s rodinou, s celým rodinným systémem, vycházející ze systemického přístupu. Pro rozšíření palety mnou nabízených služeb jsem hledala další možnost s důrazem na posílení svého osobního rozvoje. Zvolila jsem koučink, který jsem úspěšně absolvovovala v říjnu 2016. Volba ročního výcviku v integrativním koučinku INTECO, organizovaného Školou manažerského rozvoje v Ostravě, nebyla náhodná. S touto vzdělávací institucí jsem měla pozitivní zkušenost z mého předchozího působiště, z úřadu práce, kde jsem pracovala na pozici vedoucí poradenských služeb. Reakce nezaměstnaných na jejich nabízené kurzy byly velmi pozitivní. Kurz předčil mé očekávání hned v několika oblastech. Především svou koncepcí - je vystavěn systémem modulů, jež jsou vzájemně prostupné, od jednoduchého ke složitému. Pak lektorským obsazením - konkrétně Sylvie Navarové, Jany Mynářové a Jany Zouharové - které vyniká vysokou mírou profesionality a zároveň lidskosti a patří jim velký dík. K neposledním benefitům se řadí skvělá organizace kurzu s připravenými materiály a příjemným zázemím.
  A co mi kurz přinesl? Jednoduše řečeno obohacení nejen v oblasti profesní, ale i v oblasti osobního rozvoje. Techniky koučinku, koučovacího přístupu jsou multifunkční, využitelné jak v profesi, tak v osobním životě. Stěžejní částí výcviku jsou modelové situace se zážitkem hlubšího poznání sebe sama, dávají možnost práci na nejdůležitějším nástroji, na sobě samém. Již v průběhu výcviku jsem začala s integrací koučovacího přístupu do své praxe ke spokojenosti mých klientů." Mgr. et Mgr. Věra Nešutová, vedoucí poradenství ÚP, psycholog 
   

  Reference pedagogů:

  "Skvěle koncipovaný i lektorovaný výcvik INTECO je velkým a intenzivním zážitkem, který mohu vřele doporučit všem, kteří mají šanci využít ho v praxi. Tento výcvik má potenciál posunout vás dál, ať už jste byli na jeho začátku kdekoli. Zvláště oceňuji integrativnost koučinkových metod a stylů, která mi umožnila vybrat si vlastní cestu. Paleta využití hýří možnostmi, ať jste v roli pedagoga nebo ředitele školy. Každopádně jde o funkční prevenci proti uvíznutí v zaježděných kolejích  nebo zůstávání na povrchu. Rozvíjí a podporuje tvůrčí potenciál, samostatnost, radost z práce a seberozvoj. Při použití dovedností a metod kouče v roli pedagoga ocenili mí student jako největší přínos výrazný pokrok v zefektivnění studijních a čtenářských dovedností, samostatné myšlení a sebeuvědomění. Umění proměny z mentorského na koučovací vztah přináší vítané oboustranné obohacení. V roli ředitelky střední školy bylo zavedení koučovacího stylu do manažerských aktivit přijato pomaleji než u studentů, avšak postupem času i přes počáteční náročnější časovou investici se díky větší samostatnosti, přebírání vyšší míry zodpovědnosti a tím i větší míře svobody stal koučovací styl vítaným oživením a metodou, kterou při možnosti výběru mezi tradičním způsobem řešením a koučovacím postupem volí mí kolegové téměř vždy raději. V obou svých profesních rolích vnímám velký přínos koučovacího výcviku.Mgr. Hana Dvořáková, pedagog a ředitelka Střední odborné školy umělecké a gymnázia, Ostrava

  "Koučovací výcvik Integrativní kouč mě nadchl hned z několika důvodů. Po obsahové stránce mi vyhovoval svou pestrostí a integrativním přístupem ve výběru a používání jednotlivých technik koučování. Z hlediska lektorského byl veden mimořádně profesionálně, s lehkostí, humorem a až hmatatelnou životní i profesionální zkušeností. Prošla jsem již mnoha semináři a musím přiznat, že mě tento výcvik ovlivnil jako snad žádný předtím. S trochou nadsázky lze totiž poznatky načerpat i samostudiem, ale sebezkušenost, sebepoznání a sebereflexi v roli kouče lze získat jen intenzivním tréninkem a supervizí. A právě praktického nácviku tento kurz nabízí vrchovatě. Přestože byla naše výcviková skupina profesně i osobnostně velice pestrá, vznikla z nás velice soudržná a vzájemně se motivující parta a už v průběhu výcviku bylo patrné, jak se každý z nás osobnostně mění a rozkvétá. A to je pro mě snad největší přínos toho výcviku - že teď vidím sebe samu i ostatní lidi v rodině i práci jinýma očima. A za to jsem lektorkám i naší výcvikové skupině moc vděčná. Vřele tedy doporučuji těm, kteří chtějí nasát filozofii koučování a být všestranně připraveni pro praxi kouče." Mgr. et Mgr. Petra Mařádková, pedagog, psycholog

  nahoru

 • O nás
 • Naše nabídka pro Vás
 • Kontaktní údaje
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • GDPR
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty