Kurz koučování

 • Vzdělávání |
 • Kurz koučování |
 • Obsah kurzu koučování
 • Solution coaching

  Solution coaching zahrnuje 50 výukových hodin, tj. 5 vyučovacích dní.

  Obsahy seminářů:

  1. Základní principy integrativního koučinku a struktura vedení koučovacího rozhovoru (20 hod.)
  2. Systemický koučink a vedení na řešení zaměřeného rozhovoru (20 hod.)
  3. Koučování inspirované M.H.Ericksonem (10 hod.)

  Kurzy vedou: PhDr. Sylvie Navarová a PhDr. Jana Zouharová, Ph.D. 

  Jednotlivé kurzy lze zakoupit samostatně. 

  Integrativní koučink foto

  nahoru

  Teoretická východiska Integrativního koučinku

  Motto integrativního koučinku: "Vy sami nosíte všechna řešení v sobě."

  Koučink (koučování) využívá způsob práce s klientem či týmem, který pomáhá objevit a maximálně využít vlastní potenciál. Koučink je rozhovor, ve kterém kouč pokládá otázky, které podnítí myšlení klienta tak, aby našel nejvhodnější odpovědi a řešení pro sebe samého.

  Integrativní koučin vznikl propojením systemického, všímavého, výkonového a tzv. ericksonovského koučinku využívaného v individuální, skupinové a týmové práci s klienty. Integrativní koučink učí účastníky kurzu kompetencím kouče definovaných ICF (International Coach Federation) a dbá na dodržování Etického kodexu kouče dle ICF a AIK (Asociace integrativních koučů).  Koučky Sylvie Navarová, Jana Mynářová a Jana Zouharová vydefinovaly společné prvky všech výše zmíněných koučovacích přístupů a položily tak základy integrace v koučování. Mezi základní principy integrativního koučinku patří:

  • Neexpertnost, nehodnotící přístup
  • Důvěra, otevřená komunikace
  • Koučovací otázky a techniky
  • Aktivita klienta
  • Stanovení cíle
  • + mód (zaměření na ne-problém)
  • Aktivní naslouchání

  Podrobný obsah semináře zde: Základní principy integrativního koučinku.

  nahoru

  Teoretická východiska systemického koučinku

  Systemický koučink vychází ze systemického přístupu v práci s lidmi nejčastěji uplatňovného v sociální práci, poradenství, psychologii a proniká také do managementu. Tento přístup se rozšířil ve druhé polovině 20. století. Systemika v praxi znamená, že pokud chceme jakoukoli změnu lidského systému, je velice neefektivní tuto změnu „dodávat intervencí zvenčí“ - nařizování, trestání, vzdělávání či dávání rad, pokud jsou nevyžádané. Člověk , rodina, tým je svébytný a kompetentní systém, nelze jej libovolně měnit zvenčí a má vše potřebné ke svému rozvoji v sobě. Systemická práce tedy tkví v podněcování, inspiraci a pomoci systému, aby chtěl  odhalovat své zdroje, rozšiřovat obzory a změnil se. Systemika hledá to, co funguje, co je užitečné, a to s klientem rozvíjí. 

  Základní principy systemického přístupu jsou:

  • Lidi nelze libovolně řídit, měnit, učit. Lidí jsou komplexní, neprůhledné a nedefinovatelné bytosti.
  • Přímá intervence není možná.
  • Zvnějšku lze pouze podněcovat. Systém (člověk) si sám vybírá, který vnější vliv pro něho bude podnětem a jak na něj zareaguje.
  • O reakci nerozhoduje kvalita podnětu, ale vnitřní struktura systému (člověka).
  • Historií mnoho interakcí dochází ke sbližování, vylaďování a kalibraci struktur na sebe navzájem – tím vzniká zdání objektivity mezilidské komunikace.

  Odtud vychází etický požadavek systemického přístupu: Respektuj rozmanitost individuálních světů a respektuj druhého jako sobě rovného.

  Obsah semináře Systemický koučink zde.

  nahoru

  Teoretická východiska koučování inspirované M.H.Ericksonem

  Za zakladatelku Ericskonovského koučinku bychom mohli označit doktorku Marylin Atkinson, i když, jak je zřejmé již podle názvu, je tento přístup spojen s prací Miltona H. Ericksona. Marylin Atkinson od něj převzala základní principy práce s klienty, na řešení orientovaný přístup a práci s podvědomím. Spojila také některé základní principy a techniky užívané v rámci Neurolingvistického programování (NLP), které opět vychází, mimo jiné, také z práce Miltona H. Ericksona. Vytvořila tak velice systematický, strukturovaný a metodicky velice dobře propracovaný cyklus vzdělávání pro kouče. Ten nabízí s akreditací International Coach Federation (ICF) v rámci svojí kanadské společnosti Erickson College International, s pobočkami téměř po celém světě. Její praktické, systemické koučovací dovednosti a strategie byly nazvány zlatým standardem koučování (Gold Standard of Coaching). Lektorka semináře je absolventkou Erickson College International.

  Obsah semináře Koučování inspirované M.H.Ericksonem zde.

  nahoru

  Výkonový koučink a koučink ve vedení

  Koučování jako styl vedení je stále častěji více uplatňován ve firmách ve snaze uvolnit potenciál, zvýšit výkonnost, motivaci a odpovědnost zaměstnanců.

  Co se na kurzu dozvíte a naučíte:

  • Co je to výkonové koučování
  • Jak koučování ve firemní praxi funguje
  • Kde a kdy mohu koučink, koučovací styl či prvky koučinku v rámci vedení lidí využít
  • Jak správně stanovovat cíle pro koučování
  • Co je model GROW a jak podle této metodiky vést koučovací rozhovor.

  Podrobný obsah semináře zde.

  Kurz vede: PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.

  Foto ze semináře manažerského koučinku

  nahoru

  Teoretická východiska výkonového koučinku

  Nejčastější a nejznámější užití slova kouč či koučování je samozřejmě v oblasti sportu. Právě odtud jej do firemního prostředí před více než třiceti lety přenesl Timothy Gallwey.

  Vznik koučování jako profese můžeme umístit do USA koncem 80. let minulého století. Za zakladatele koučinku v podnikatelské sféře jsou pokládáni Timothy Gallwey a Sir John Whitmore. Původně se oba věnovali sportu, odkud nové způsoby učení přenesli do pracovního prostředí.

  Timothy Gallwey, původním povolání tenista a trenér, je tvůrcem uznávané metody zvyšující profesní a osobní výkonnost lidí, kterou nazývá Inner Game (vnitřní hra).

  Sir John Whitmore, bývalý automobilový závodník, je držitelem titulu Sir právě za činnost v koučinku. Je autorem metody GROW. Společně s Timothy Gallweyem založil firmu Inner Game Ltd., která významně obohatila nové přístupy vedení lidí ve sportu a v manažerském výcviku. I pro české kouče jsou jejich knihy, Koučování J. Whitmora a Tajemství vysoké pracovní výkonnosti T. Gallweye, jedněmi z klíčových učebnic koučování. Můžeme také dodat, že J. Whitmore je viceprezidentem Association for Coaching, předsedou Institute of Human Excellence, místopředsedou European Mentoring and Coaching Council, International Coach Federation 2007 ICF President's Award.

  nahoru

  Všímavý koučink

  Kurz zahrnuje 50 hodin výuky, tj. 5 výukových dní:

  1.-3. den: Metoda 7 hlasů dle Douga Sielbeeho

  4.-5.den: Seberozvojové strategie kouče

  Podrobný obsah seminářů zde.

  Kurz vede: Mgr. Jana Mynářová

  Všímavý koučink

  nahoru

  Teoretická východiska všímavého koučinku

  Všímavý koučink, psychoterapeutické metody práce s klienty, které využívají všímavost, a psychologický výzkum na toto téma zaznamenávají velký rozmach v zahraničí v posledních 20ti letech. Koncept všímavosti má své kořeny v buddhistické psychologii Abhidhammy. "Abhidhamma jako psychologický systém vychází jen z toho, že vidíme, slyšíme, čicháme, chutnáme, hmatáme a jsme schopni to viděné, slyšené atd. uvést v mysli do vztahů, a že každý prožitek cítíme příjemně, neutrálně či nepříjemně. Tato fakta představují empirickou základnu abhidhammické psychologie, která vlastně není teorií v běžném smyslu slova, ale je spíše fenomenografickým modelem", píše Frýba (1991, str. 25).

  Přesto je všímavý koučink (v anglicky mluvícím světě "the mindful coaching") v našich podmínkách něčím zcela novým. Jedním z hlavních zdrojů, ze kterých zde vycházíme, je práce kouče a autora knih The Mindful Coach a Presence-Based Coaching Douga Silsbeeho, který žije v Severní Karolíně a jako kouč působil po celém světě. Ve své praxi kouče používá vlastní koncept sedmi Hlasů, který má pohodlné praktické využití a lze jej jednoduše aplikovat. Tato práce v rovině teoretické, a výcvik ve všímavém koučinku v rovině praktické, si kladou za cíl skloubit dosavadní terapeutické metody práce s všímavostí s aktuálními zahraničními trendy.

  nahoru

  Týmový koučink a práce s týmem

  Jednodenní kurz týmového koučování, tj. 10 vyučovacích hodin, zahrnuje:

  1. Co je tým a co je skupina a jak s nimi pracujeme
  2. Jaká jsou specifika koučování týmů
  3. Jaké koučovací nástroje a techniky můžeme při koučování týmů využít
  4. Další techniky pro práci s týmem (Disney strategy, Energetický kotel)
  5. Práce s koučovacími kartami v týmu
  6. Mentální mapování

  Obsah zde.

  Kurz vede: PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.

  nahoru

  Koučink skupin a trénink kompetencí kouče

  Jednodenní kurz, tj. 10 vyučovacích hodin zaměřený na:

  • zopakování 21 koučovacích nástrojů vycházejících ze Solution koučinku
  • práci s předsudky a stereotypy v práci kouče 
  • práci se skupinou 
  • seznámení s dalšími 3 nástroji pokročilého tranformačního koučování 
  • práci s nemotivovaným klientem 

  Podrobný obsah semináře zde.

  Vede: PhDr. Sylvie Navarová

  Koučink skupin

  nahoru

  Skupinová supervize v kurzu koučování

  Skupinová supervize v délce 30 hodin (3 výukové dny) slouží k reflexi profesionální práce kouče a rozvoji koučovacích dovedností.

  Účastníci kurzu koučování prezentují svou práci (audio, video záznamy) a lektor a ostatní účastníci podávají zpětnou vazbu. Všichni společně hledají možnosti zlepšení koučovací práce a stanovení dalšího postupu rozvoje kouče a vedení koučinku s klientem.

  Supervize tvoří v kurzu koučování důležitý základ pro profesionalizaci budoucích koučů. Povinná účast na dvou skupinových supervizích a prezentace 2 nahrávek práce s klienty (ne rodinný příslušník, ne kolega z kurzu).

  nahoru

  Individuální supervize v kurzu koučování

  3 hodiny / účastníka je časová dotace určená pro zpětnou vazbu lektora na práci účastníka.

  Individuální supervize probíhají přes Skype či telefen. Předem účastník zašle nahrávku lektorovi k poslechu.

  Povinné 3 nahrávky práce s klienty (ne rodinný příslušník, ne kolega z kurzu), pro každého supervizora jedna nahrávka.

  Požadujeme:

  • Nesestříhanou nahrávku k supervizi v délce 30 min. (standard ICF) odeslat nejpozději týden před dohodnutým termínem supervize. 
  • Pokud bude nahrávka delší, do textu mailu s nahrávkou označit stopáž, na kterou se má supervizor zaměřit.

  nahoru

  Doporučená literatura k Integrativnímu koučinku

  Doporučená literatura ke kurzu:

  Whitmore, J.: Koučování. Management Press, Praha, 2012, ISBN 978-80-7261-209-3

  Bobek, M., Peniška, P.: Práce s lidmi. NC PUBLISHING, Brno, 2008. ISBN 978-80-903858-2-5

  Parma, P. Umění koučovat. Praha: Alfa Publishing, 2006. ISBN 80-86851-34-6

  Silsbee, D.: Všímavý kouč, Maitrea, Praha, 2012 (překladatelka Mgr. Jana Mynářová, lektorka seminářů Všímavý koučink)

   

  Další literatura:

  Berg, I. K.: Posílení rodiny

  De Shazer, S.: Zázračná otázka

  Atkinson, M.: Koučink věda a umění

  Knight, S.: NLP v praxi

  nahoru

 • O nás
 • Naše nabídka pro Vás
 • Kontaktní údaje
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • GDPR
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty