Kariérové poradenství a koučování

 • Vzdělávání |
 • Kariérové poradenství a koučování |
 • Obsah kurzu Kariérové poradenství a koučování
 • Obsah

   Celková časová dotace akreditovaného kurzu: 80 vyučovacích hodin 

  Úvod do kariérového poradenství a koučování (8 hod.):

  1. Úvod, seznámení, co je to kariérové poradenství a stanovení učebního cíle
  2. Obsah Kariérového poradenství a práce kariérového poradce
  3. Koučovací přístup v kariérním poradenství - základní principy
  4. Diskuse nad oblastí Sebepoznání a Kompetencí pro trh práce - náměty na techniky, hry, cvičení
  5. Koučovací nástroj - Škála (představení nástroje, sebezkušenost v rámci práce se skupinou, nácviky ve dvojicích)

  Účastníci si z tohoto dne odnesou znalost:

  • o rozsahu práce kariérového poradce (Sebepoznání, Kompetence pro trh práce, Koučink, ...)
  • přístupu k vedení kariérového poradenství - základní principy (partnerský přístup poradce - klient)
  • využití Sebepoznávacích aktivit v kariérním poradenství - náměty na cvičení, hry
  • využití koučovacího nástroje Škála při práci se skupinou/třídou i jednotlivcem - trénink

  Kariérový koučink - Kariérní strom (8 hod.)

  Kariérní strom jako komplexní poradenská technika zahrnující práci se zdroji klientů/žáků, motivací, hodnotami, úspěchy, plánováním akčních kroků:

  • Tvorba Kariérního stromu - kompetence, hodnoty, úspěchy, vnější vlivy, akční kroky
  • Manažer/ka vlastní kariéry - tvorba akčního plánu (vlastnosti, temtperamentové typy a profese)
  • Techniky kariérového poradenství inspirované přístupem T. Dienera – vnitřní zdroje, aktivity/projekty, kvality/hodnoty
  • Principy a techniky kariérového koučinku inspirované M. H. Ericksonem – cesta kariérou, práce s vizí a motivací, neurologické úrovně, časová osa, stanovení cílů a akčních kroků
  • Kariérní karty STAVY v kontextu teorie profesní orientace RIASEC
  • Koučovací karty - karty POTŘEB, karty pro práci s vizí OBRAZY
  • a další
  Kurz je veden formou osobního prožitku, což umožní snadnější aplikaci technik pro seberozvoj a práci s klienty do praxe.

  Koučovací přístup v kariérním poradenství (16 hod.):

  1. Koučovací přístup v kariérním poradenství
  2. Model GROW - trénink vedení koučovacího rozhovoru:
  • stanovení cíle
  • efektivní popis výchozí situace
  • hledání možností
  • stanovení akčních kroků

  Účastníci si z tohoto dne odnesou znalost:

  • specifik koučovacího přístupu v kariérním poradenství
  • koučovacího přístupu při práci s klienty a žáky a v komunikaci s rodiči
  • modelu GROW jako základní orientace na budoucnost a profesního uplatnění klienta/žáka
  • motivace a plánování kariérní dráhy s využitím koučovacích technik
  • konkrétní techniky pro mapování hodnot, práci s cíli a rozhodování o budoucí kariéře klienta/žáka

  Osobní portfolio a příprava na pracovní pohovory (8 hod.):

  1. Práce s informačními zdroji v kariérovém poradenství (příklady webů)
  2. Příprava osobního portfolia pro vstup na trh práce vč. on-line nástrojů (CV, motivační dopis, sebeprezetance, FB, LinkedIn, web)
  3. Příprava na pracovní pohovor + nácvik

  Cíle tohoto dne:

  • Orientace v informačních zdrojích a přehled o možnostech odborného kariérového poradenství při zpracování osobního portfolia žáka/klienta.
  • Dovednost v přípravě žáků/klientů pro vstup na trh práce (zpracování portfolia, příprava na pracovní pohovor).
  • Základy poradenské činnosti (práce se skupinou žáků/klientů, jednotlivcem, rozhovory s rodiči).
  • Znalost pro uchopení kariérového poradenství pro vzdělávací oblast vč. znalosti kvalifikačního standardu Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu podle NSK.

  Kreativní přístup - Využití karet při práci s klientem (8 hod.):

  1. Kreativní techniky a jak je využít v procesu vedení rozhovoru s klientem při:
  • navázání kontaktu s klientem,
  • práci se sebereflexí klienta a sebepoznání,
  • mapování zdrojů, úspěchů a strategií zvládání,
  • práci s jednotlivcem, rodinou či skupinou,
  • vykreslení budoucností, vizí,
  • práce s hodnotami, smyslem života
  • motivace a plánování kroků v kariéře
  1. Kreativní práce s metaforou Létajícího balónu jako jednotícího konceptu pro vedení rozhovoru s klientem za využití různých typů karet
  2. 12 různých typů karet: karty emocí, karty příběhů, obrázkové karty, žolíkové karty, abstraktní karty a další
  3. Proč karty fungují – principy imaginace, projekce, asociace, práce s metaforou
  Cílem tohoto dne je předat účastníkům inspiraci k využití různých typů karet, které jsou běžně dostupné. Účastníci si z kurzu odnesou konkrétní způsoby využití karet ve své práci s klienty a mohou je ihned aplikovat do své praxe.

  Koučovací nástroje pro rozhodování a plánování (16 hod.):

  1. Proces rozhodování v poradenském / koučovacím procesu

  2. Jak pracuje náš mozek a jak to využít v rozhodování – pohled neurolingvistického programování
  3. Vybrané nástroje a techniky usnadňující rozhodování:
  • Využití vizuálního neokortexu – prožitek a časový posun 
  • Organizace informací a hierarchie logických úrovní R. Diltze 
  • Karteziánské kvadranty 
  1. Plánování a práce s časovou osou:
  • Organizace poznatků, motivů a hodnot v rámci balančního kola 
  • Vnímání času a práce s časovou osou 

  Účastníci si z tohoto dne odnesou znalost:

  • To, jak probíhá proces rozhodování, co klient potřebuje k tomu, aby se mohl vědomě a zodpovědně rozhodnout,
  • Nástrojů a technik, které žákům/klientům usnadní proces rozhodování,
  • Lepšího a efektivnějšího vedení poradenského procesu v oblasti rozhodování a plánování.

  Prezentační dovednosti a přesvědčivý projev (8 hod.):

  • Zvládání trémy
   • Jak si pomoci – tipy, návody (výklad, diskuse, zkušenosti účastníků)
   • Cvičení 5 smyslů - nácvik
   • Veřejná samota - nácvik
  • Neverbální komunikace
   • Postoj – hra Vstup do dveří, Detektor lži, Hraní obrázku
   • Gestikulace – skupinová práce a prezentace, rozbor, výklad, diskuse Řečnické zlozvyky
   • Oční kontakt – hra Podání ruky, tipy, návody
  • Modulace hlasu
   • Dýchání – výklad a nácvik
   • Hlasivky a jejich trénink - výklad a nácvik
   • Zdravá hlasitost - výklad a nácvik
   • Práce s textem - výklad a nácvik
  • Verbální komunikace
   • Základní principy – cvičení a následný rozbor
   • Srozumitelnost projevu – hra a následný rozbor
   • Práce s PowerPointem – základy úspěšné prezentace - výklad
   • Struktura prezentace - výklad
   • Vytváření příběhů – cvičení a následný rozbor
   • Desatero úspěšné prezentace – výklad
   • Jak reagovat na otázky – výklad, cvičení a následný rozbor
  • Prezentace – trénink sebeprezentace s následným rozborem

  Závěrečné prezentace a Kompetence pro trh práce:

  Supervize vlastní poradenské práce: prezentace účastníků

  Kompetence pro trh práce:

  1. Koučovací a poradenská technika: Mentální mapování
  2. Kompetence pro trh práce - Týmový spolupráce, Plánování a time management - prevence prokrastinace

  Termín domlouvejte indiviuálně s PhDr. Sylvií Navarovou, vedoucí lektorkou.

  nahoru

 • O nás
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • GDPR
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty