Kurz koučování

 • Vzdělávání |
 • Kurz koučování |
 • Obsah kurzu koučování
 • Solution coaching

  Solution coaching zahrnuje 50 výukových hodin, tj. 5 vyučovacích dní:

  1. Základní principy integrativního koučinku 
  2. Struktura vedení koučovacího rozhovoru 
  3. Systemický koučink 
  4. Techniky systemického koučování a vedení na řešení zaměřeného rozhovoru 
  5. Koučování inspirované M.H.Ericksonem 

  Tento blok patří do základu výcviku v Integrativním koučinku.

  Kurz vede: PhDr. Sylvie Navarová (1.-4.den) a PhDr. Jana Zouharová, Ph.D. (5.den)

  Jednotlivé kurzy lze zakoupit samostatně. 

  Integrativní koučink foto

  nahoru

  Teoretická východiska systemického koučinku

  Systemický koučink vychází ze systemického přístupu v práci s lidmi (sociální práce, psychoterapie, poradenství, management apod.). Je stylem myšlení na řešení orientovaným. Tento styl myšlení se rozšířil ve druhé polovině 20. století. Systemický přístup přistupuje ke světu jako neobjektivnímu, neexistuje objektivní realita (lidské poznání je jako biologický fenomén podmíněno vnitřní strukturou organizmu a jako takové na podněty reaguje – vidí to, co vidí, slyší a chápe to, co slyší a chápe. Každý to má jinak. Naopak systemický přístup připouští mnoho úhlů pohledů, mnoho pravd. Základní principy systemického přístupu jsou:

  • Lidi nelze libovolně řídit, měnit, učit. Lidí jsou komplexní, neprůhledné a nedefinovatelné bytosti.
  • Přímá intervence není možná.
  • Zvnějšku lze pouze podněcovat. Systém (člověk) si sám vybírá, který vnější vliv pro něho bude podnětem a jak na něj zareaguje.
  • reakci nerozhoduje kvalita podnětu, ale vnitřní struktura systému (člověka).
  • Historií mnoho interakcí dochází ke sbližování, vylaďování a kalibraci struktur na sebe navzájem – tím vzniká zdání objektivity mezilidské komunikace.

  Odtud vychází etický požadavek systemického přístupu: Respektuj rozmanitost individuálních světů a respektuj druhého jako sobě rovného.

  nahoru

  Všímavý koučink

  Kurz zahrnuje 50 hodin výuky, tj. 5 výukových dní:

  1.-3. den: Metoda 7 hlasů dle Douga Sielbeeho

  4.-5.den: Seberozvojové strategie kouče

  Blok Všímavý koučink patří do základu výcviku v Integrativním koučinku.

  Kurz vede: Mgr. Jana Mynářová

  Všímavý koučink

  nahoru

  Teoretická východiska všímavého koučinku

  Všímavý koučink, psychoterapeutické metody práce s klienty, které využívají všímavost, a psychologický výzkum na toto téma zaznamenávají velký rozmach v zahraničí v posledních 20ti letech. Koncept všímavosti má své kořeny v buddhistické psychologii Abhidhammy. "Abhidhamma jako psychologický systém vychází jen z toho, že vidíme, slyšíme, čicháme, chutnáme, hmatáme a jsme schopni to viděné, slyšené atd. uvést v mysli do vztahů, a že každý prožitek cítíme příjemně, neutrálně či nepříjemně. Tato fakta představují empirickou základnu abhidhammické psychologie, která vlastně není teorií v běžném smyslu slova, ale je spíše fenomenografickým modelem", píše Frýba (1991, str. 25).

  Přesto je všímavý koučink (v anglicky mluvícím světě "the mindful coaching") v našich podmínkách něčím zcela novým. Jedním z hlavních zdrojů, ze kterých zde vycházíme, je práce kouče a autora knih The Mindful Coach a Presence-Based Coaching Douga Silsbeeho, který žije v Severní Karolíně a jako kouč působil po celém světě. Ve své praxi kouče používá vlastní koncept sedmi Hlasů, který má pohodlné praktické využití a lze jej jednoduše aplikovat. Tato práce v rovině teoretické, a výcvik ve všímavém koučinku v rovině praktické, si kladou za cíl skloubit dosavadní terapeutické metody práce s všímavostí s aktuálními zahraničními trendy.

  nahoru

  Manažerský koučink

  Manažerský koučink v praxi je dvoudenní kurz - 20 vyučovacích hodin, který obsahuje:

  1. Koučování dle GROW
  2. Charakteristika koučování ve vedení a příležitosti ke koučování ve vedení
  3. Rozhodování
  4. Efektivní řízení projektů
  5. Trénink koučování dle GROW

  Tento blok je volitelným kurzem Integrativního koučinku.

  Kurz vede: PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.

  Kurz lze zakoupit samostatně. Další info zde 

  Foto ze semináře manažerského koučinku

  nahoru

  Teoretická východiska manažerského koučinku

  Nejčastější a nejznámější užití slova kouč či koučování je samozřejmě v oblasti sportu. Právě odtud jej do firemního prostředí před více než třiceti lety přenesl Timothy Gallwey.

  Vznik koučování jako profese můžeme umístit do USA koncem 80. let minulého století. Za zakladatele koučinku v podnikatelské sféře jsou pokládáni Timothy Gallwey a Sir John Whitmore. Původně se oba věnovali sportu, odkud nové způsoby učení přenesli do pracovního prostředí.

  Timothy Gallwey, původním povolání tenista a trenér, je tvůrcem uznávané metody zvyšující profesní a osobní výkonnost lidí, kterou nazývá Inner Game (vnitřní hra).

  Sir John Whitmore, bývalý automobilový závodník, je držitelem titulu Sir právě za činnost v koučinku. Je autorem metody GROW. Společně s Timothy Gallweyem založil firmu Inner Game Ltd., která významně obohatila nové přístupy vedení lidí ve sportu a v manažerském výcviku. I pro české kouče jsou jejich knihy, Koučování J. Whitmora a Tajemství vysoké pracovní výkonnosti T. Gallweye, jedněmi z klíčových učebnic koučování. Můžeme také dodat, že J. Whitmore je viceprezidentem Association for Coaching, předsedou Institute of Human Excellence, místopředsedou European Mentoring and Coaching Council, International Coach Federation 2007 ICF President's Award.

  nahoru

  Týmový koučink ve skupině

  Jednodenní kurz týmového koučování, tj. 10 vyučovacích hodin, zahrnuje:

  1. Co je to tým a co je skupina a jak s nimi pracujeme
  2. Využití technik pro práci s týmem (GROW, kolo rovnovány, Disney strategy, škála a další)
  3. Další techniky pro práci s týmem (SWOT, důležité x naléhavé)
  4. Práce s koučovacími kartami v týmu
  5. Mentální mapování

  Tento blok je volitelným kurzem Integrativního koučinku.

  Kurz vede: PhDr. Sylvie Navarová nebo PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.

  nahoru

  Koučink specifických skupin

  Jednodenní kurz, tj. 10 vyučovacích hodin zaměřený na poznání specifik uplatnění koučinku u:

  • nemotivovaných klientů
  • klientů žádájích nasměrování do budoucna

  Součástí kurzu je práce s předsudky, stereotypy.

  Tento blok je volitelným kurzem Integrativního koučinku.

  Vede: PhDr. Sylvie Navarová

  Koučink specifických skupin

  nahoru

  Skupinová supervize v kurzu koučování

  Skupinová supervize v délce 30 hodin (3 výukové dny) slouží k reflexi profesionální práce kouče a rozvoji koučovacích dovedností.

  Účastníci kurzu koučování prezentují svou práci (audio, video záznamy) a lektor podává zpětnou vazbu. Všichni společně hledají možnosti zlepšení koučovací práce a stanovení dalšího postupu vedení rozhovoru.

  Supervize tvoří v kurzu koučování důležitý základ pro profesionalizaci budoucích koučů.

  nahoru

  Individuální supervize v kurzu koučování

  3 hodiny / účastníka je časová dotace určená pro zpětnou vazbu lektora na práci účastníka

  nahoru

  Doporučená literatura k Integrativnímu koučinku

  Doporučená literatura ke kurzu:

  Bobek, M., Peniška, P.: Práce s lidmi. NC PUBLISHING, Brno, 2008. ISBN 978-80-903858-2-5

  Parma, P. Umění koučovat. Praha: Alfa Publishing, 2006. ISBN 80-86851-34-6

  Silsbee, D.: Všímavý kouč, Maitrea, Praha, 2012 (překladatelka Mgr. Jana Mynářová, lektorka seminářů Všímavý koučink)

  nahoru

 • O nás
 • Naše nabídka pro Vás
 • Kontaktní údaje
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • GDPR
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty