Kurz koučování

 • Vzdělávání |
 • Kurz koučování
 • Zahajujeme 12. výcvikovou skupinu v Ostravě

  Přijímáme přihlášky do 13. běhu v BRNĚ zahájení 10.5.2019!

  Zájemci mouhou využít registrační formulář níže, s uvedení poznámky Brno 

  Leták Inteco 11-12

  nahoru

  Reference na kurz Integrativní kouč

  Reference manažerů a HR manažerů:

   
  "Od roku 2002 pracuji jako HR manažer v nadnárodním výrobním prostředí. V posledních letech jsem zvažovala, jak mezi své dovednosti zařadit koučování. Má volba na základě referencí padla na kurz INTECO, který jsem v Ostravě absolvovala v říjnu 2016. Jsem zvyklá velmi zvažovat míru přínosu svého času i peněnz investovaných do osobního rozvoje, má očekávání byla tedy vysoká. Dnes mohu říct, že nastavená laťka byla vysoce přesáhnuta. Kurz považuji za velmi kvalitní jak z hlediska úrovně lektorů, rozsahu i struktury obsahu. Odnesla jsem si dovednosti, které považuji za přelomové jak pro práci s lidmi, tak pro pozici výkonného manažera.  Do své pracovní praxe je mohu plně integrovat. Pro svůj osobní i profesní život jsem získala nástroje, které mi umožňují novým způsobem pracovat se svými myšlenkami, nápady i organizací času a vedou mne nejkratší cestou k efektivnímu jednání." Petra Svobodníkovápetra.svobodnik@gmail.com, LinkedIn - Petra Svobodníková
   

  "Výcvik Integrativní kouč je pro mě i mé kolegy, kteří jej absolvovali, něčím, co nás profesně velmi posunulo v oblasti koučovaní našich klientů. Lektorky vedou výuku vysoce profesionálně, interaktivně a přitom lidsky. Techniky a koučovací směry, které jsme se naučili,  jsou velkou inspirací, využíváme s úspěchem v praxi a naši koučovaní jsou spokojení. Mohu s čistým svědomím jen doporučit. Přeji vám hezké okamžiky s koučinkem." Mgr. Iveta Štvartáková, poradce pro individuální rozvoj New Dimension s.r.o.


  Reference sociálních pracovníků:

  „Výcvik INTECO jsem si vybrala s cílem získat nové dovednosti pro práci s lidmi v roli vedoucí týmu a metodičky v neziskovce, která poskytuje sociální služby. Rok strávený výcvikem byl rokem velmi intenzivním, plným nových poznatků, zkušeností, dovedností, otázek a odpovědí. Znamenal také setkání se skvělými lektory a lidmi. Přinesl změnu v mém vlastním uvažování, zejména v tom, co lidem pomáhá v jejich rozvoji. Umožnil mi získat ještě větší důvěru ve schopnost lidí nacházet řešení nejrůznějších situací a otázek sami v sobě. Od doby ukončení výcviku jsem koučovací přístup začala postupně využívat ve své každodenní manažerské praxi ve prospěch pracovníků sociální služby i klientů (při vedení porad, plánování, řešení pracovních úkolů, rozvoji pracovníků apod.). Tento přístup dává prostor pro změnu a zlepšení, vede k  uvědomění a přijímání odpovědnosti. Znamená také odkrývání a využití potenciálu všech zúčastněných a větší pohodu při společné práci.“ Bc. Vladimíra Salvetová, vedoucí Rané péče Ostrava

  "Kurz Integrativní kouč motivovaného účastníka vtáhne do děje takovým způsobem, že po absolvování, díky profesionálnímu a lidskému přístupu lektorů, změní přístup k sobě a tím pádem i k druhým. Samozřejmě v tom nejlepším slova smyslu. Mám vlastní zkušenost a kurz jednoznačně doporučuji." Mgr. Renata Václavková, supervizor, psychoterapeut


  Reference psychologů

  "Doporučuji všem, kteří o kurzu Integrativní kouč uvažují. Informace, metody, techniky, pracovní nástroje, vztahy a zážitky z kurzu jsou nesmírně obohacující nejen pro práci lidí, kteří pracují s lidmi, ale i pro absolventy samotné. Moji profesní oblast rozhodně obohatily získané metody a techniky, které lze využít jak při „čistém“ koučinku, tak při práci s klientem, kde lze využívat pouze koučujícího přístupu. Jinými slovy – kurz mi přinesl rozvoj kompetencí a možností při práci s klientem, ale posílil i moji sebedůvěru.Každý účastník kurzu získává, ale i něco víc, než rozvoj vlastních kompetencí, a to je uvědomění si sebe sama jako „budoucího kouče“, ale i sebe sama coby klienta. Modelové situace, které tvoří stěžejní část výcviku, dávají zážitek hlubšího poznání sebe sama a podněcují práci na sobě. Možnosti osobního rozvoje a efektivity koučování si každý uvědomí a docení již během kurzu, který je velmi cennou sebezkušeností.Principy, metody jsou vysvětleny, lektory předvedeny a absolventy procvičovány za podpory lektorů. Všechna setkání, včetně supervizních, probíhala v příjemné, klidné a pozitivní atmosféře, zaměřené na rozvoj získávaných dovedností kouče, ale i sebereflexi. Lektorkám děkuji za tuto zkušenost a přeji úspěšnou realizaci dalších běhů kurzu Integrativní koučink." Mgr. Helena Vrzalová, psycholog
   
  "Mezi hlavní domény mé praxe patří terapeutická práce s rodinou, s celým rodinným systémem, vycházející ze systemického přístupu. Pro rozšíření palety mnou nabízených služeb jsem hledala další možnost s důrazem na posílení svého osobního rozvoje. Zvolila jsem koučink, který jsem úspěšně absolvovovala v říjnu 2016. Volba ročního výcviku v integrativním koučinku INTECO, organizovaného Školou manažerského rozvoje v Ostravě, nebyla náhodná. S touto vzdělávací institucí jsem měla pozitivní zkušenost z mého předchozího působiště, z úřadu práce, kde jsem pracovala na pozici vedoucí poradenských služeb. Reakce nezaměstnaných na jejich nabízené kurzy byly velmi pozitivní. Kurz předčil mé očekávání hned v několika oblastech. Především svou koncepcí - je vystavěn systémem modulů, jež jsou vzájemně prostupné, od jednoduchého ke složitému. Pak lektorským obsazením - konkrétně Sylvie Navarové, Jany Mynářové a Jany Zouharové - které vyniká vysokou mírou profesionality a zároveň lidskosti a patří jim velký dík. K neposledním benefitům se řadí skvělá organizace kurzu s připravenými materiály a příjemným zázemím.
  A co mi kurz přinesl? Jednoduše řečeno obohacení nejen v oblasti profesní, ale i v oblasti osobního rozvoje. Techniky koučinku, koučovacího přístupu jsou multifunkční, využitelné jak v profesi, tak v osobním životě. Stěžejní částí výcviku jsou modelové situace se zážitkem hlubšího poznání sebe sama, dávají možnost práci na nejdůležitějším nástroji, na sobě samém. Již v průběhu výcviku jsem začala s integrací koučovacího přístupu do své praxe ke spokojenosti mých klientů." Mgr. et Mgr. Věra Nešutová, vedoucí poradenství ÚP, psycholog 
   

  Reference pedagogů:

  "Skvěle koncipovaný i lektorovaný výcvik INTECO je velkým a intenzivním zážitkem, který mohu vřele doporučit všem, kteří mají šanci využít ho v praxi. Tento výcvik má potenciál posunout vás dál, ať už jste byli na jeho začátku kdekoli. Zvláště oceňuji integrativnost koučinkových metod a stylů, která mi umožnila vybrat si vlastní cestu. Paleta využití hýří možnostmi, ať jste v roli pedagoga nebo ředitele školy. Každopádně jde o funkční prevenci proti uvíznutí v zaježděných kolejích  nebo zůstávání na povrchu. Rozvíjí a podporuje tvůrčí potenciál, samostatnost, radost z práce a seberozvoj. Při použití dovedností a metod kouče v roli pedagoga ocenili mí student jako největší přínos výrazný pokrok v zefektivnění studijních a čtenářských dovedností, samostatné myšlení a sebeuvědomění. Umění proměny z mentorského na koučovací vztah přináší vítané oboustranné obohacení. V roli ředitelky střední školy bylo zavedení koučovacího stylu do manažerských aktivit přijato pomaleji než u studentů, avšak postupem času i přes počáteční náročnější časovou investici se díky větší samostatnosti, přebírání vyšší míry zodpovědnosti a tím i větší míře svobody stal koučovací styl vítaným oživením a metodou, kterou při možnosti výběru mezi tradičním způsobem řešením a koučovacím postupem volí mí kolegové téměř vždy raději. V obou svých profesních rolích vnímám velký přínos koučovacího výcviku.Mgr. Hana Dvořáková, pedagog a ředitelka Střední odborné školy umělecké a gymnázia, Ostrava

  nahoru

  O kurzu Integrativní kouč

  Akreditace MŠMT dle standardů ICF - číslo akreditace: MSMT-7632/2015-1/225

  Časová dotace: 203 výukových hodin

  Výukový cíl: získání dovednosti koučování za využití integrace koučovacích přístupů pro profesionální provázení klienta k naplnění jeho cílů jeho vlastním způsobem a integrace koučinku do vlastní profese vedoucí ke zvýšení osobních a profesních kompetencí


  Kurz koučování v Integrativním koučinku má výcvikový charakter. Jde o roční výcvik v koučinku. Kurz obsahuje:

  • vzdělávací semináře (14 výukových dní po 10 vyučovacích hodinách),
  • supervizní setkání určené k profesnímu růstu a profesionalizaci poskytovaných služeb (3 výukové dny po 10 vyučovacích hodinách, 3 individuální supervize),
  • praxi – aplikování získaných znalostí a dovedností do své práce, tedy praktikování pod supervizí (30 hodin),
  • závěrečné zkoušky,
  • e-learningovou podporu.

  Kurz Integrativní kouč zahrnuje směry v ČR známé (výkonový a manažerský koučink, systemický koučink, koučink inspirovaný M.H.Ericksonem, kariérový koučink, týmový a skupinový koučink) a přináší jeden zcela nový. Tím novým stylem je všímavý koučink. Podrobný obsah zde.

  3 x PROČ

  PROČ TAK DLOUHÝ KURZ?

  Našim předpokladem je, že koučink je způsob myšlení, kterému se účastníci výcviku postupně učí. Nejde o techniky, ale o pochopení, o dovednost. A změna myšlení vyžaduje čas. Teprve ve chvíli, kdy účastník objeví sílu a krásu koučovacího myšlení, pochopí. ÚČASTNÍCI SE KOUČOVACÍMU MYŠLENÍ POSTUPNĚ UČÍ, VSTŘEBÁVAJÍ JEJ A JAKMILE KOUČINK ZAČNOU ŽÍT, MOHOU JEJ EFEKTIVNĚ VYUŽÍVAT V PRÁCI, POMÁHAT DRUHÝM K JEJICH OSOBNÍMU RŮSTU, MOTIVOVAT KLIENTY KE ZVYŠOVÁNÍ PRACOVNÍCH VÝKONŮ, DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ APOD.

  PROČ TOLIK KOUČOVACÍCH SMĚRŮ?

  Každý člověk je jiný a v našem pojetí by kouč měl být schopen vytáhnout z koučovacího kufru techniku, přístup, který bude klientovi sedět a pomůže mu dostat ho tam, kde chce být. Znalost jen jednoho přístupu omezuje kouče v možnostech práce s lidmi a klienty ochuzuje o možnosti příjemného prožitku z osobního a profesního růstu.

  PROČ SE KURZU ÚČASTNÍ LIDÉ Z RŮZNÝCH OBORŮ?

  Účastí na seminářích účastníci získávají nejen znalosti a dovednosti, ale také se inspirují a obohacují navzájem. Poznávají různé profesní světy. Proto jsme rádi, když se v jednom běhu sejdou manažeři, HR, psychologové, sociální pracovníci, psychologové, pedagogové, lektoři. A pro nás jako vedoucí lektory je úžasné sledovat, jak si každý účastník najde způsob integrace koučinku do svého vlastního oboru.

  Naši úspěšní absolventi také publikují! 

  Přečte si, co umí a co dělají. Např. Petra Svobodníková píše o Dohodě v koučování či Darina Daňková povídá o využití kooučování tam, kde je potřeba.


  Účastníci výcviku si odnáší z každého semináře:

  • sebereflexi
  • nové zkušenosti a koučovací nástroje pro praxi
  • rozšíření vnímání druhých (každý je jedinečná bytost)
  • ale také únavu a radost z nových objevů, protože v průběhu seminářů opravdu pracujeme!

  Kurz vedou certifikovaní kouči, experti na jednotlivé koučovací styly. Info o lektorech zde.

  Časové plány naleznete zde.

  Cena:                                    

  • 49.500,- Kč (osvobozeno od DPH – akreditace MŠMT), při platbě celkem před zahájením kurzu 45.900,- Kč 
  • Splatnost 1. splátky nebo celé částky je nejpozději 1 týden před zahájením kurzu 
  • Zájemci budou do kurzu zařazeni ihned po bezhotovostní úhradě vratné kauce ve výši 5.000,- Kč na účet číslo 2101446190/2010, vs datum narození ve tvaru ddmmrr (kauce propadá ve prospěch pořadatele, pokud se účastník neodhlásí z kurzu minimálně 2 měsíce před jeho zahájením). Změna jmen účastníků je přípustná. Kauce je vratná okamžikem úhrady kurzovného nebo rozhodnutím o zrušení kurzu pro nízký počet zájemců.

  Možnost slev:                        

  (slevy se nesčítají)

  Podmínky pro získání akreditovaného certifikátu / osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu:

  Formální:

  1. VŠ vzdělání či SŠ vzdělávání 
  2. 80% účast na skupinových aktivitách vč. supervizí
  3. 100% účast na individuálních supervizích
  4. doložení 30 odkoučovaných hodin viz. přiložená tabulka
  5. práce o metodě v rozsahu 10 normostran
  6. kazuistika (popis nejlépe ukončené práce s klientem obsahující min. 3 sezení) v rozsahu 10 normostran
  7. dokončení e-learningu testy
  8. prezentace práce o metodě a kazuistiky u zkoušek (zkoušky v rozsahu 2 vyuč. hodin/osobu)
  Kvalitativní:
  Vámi zaslané práce budou pročítat 2 lektorky. Díváme se zejména na Vaši koučovací práci, proto také budeme chtít číst Vaše otázky, Vaše reflexe a Vaši orientaci v tom, co děláte, jak to děláte a co si berete z prezentovaných koučovacích přístupů a kam jste s klientem došli. Konečné rozhodnutí o úspěšnosti zkoušky učiníme po prezentaci prací u zkoušek.

   

  Více obsah kurzu a platební podmínkyPřednostně do výcviku zařazujeme zájemce o celý program, kterým můžeme garantovat získání profesionálních znalostí a zkušeností v koučování.

  Zájemci o kurz  využijte níže uvedený formulář, do poznámky doplňte vybrané místo (Ostrava/Brno):

  Kontaktní údaje

  • údaje označené hvězdičkou jsou povinné

  Komu je kurz Integrativní kouč určen

  Kurz Integrativní kouč je určen:

  • manažerům
  • personalistům
  • psychologům
  • sociálním pracovníkům
  • pedagogům
  • a studentům výše uvedených oborů
  • vedoucím pracovníkům
  • terapeutům
  • lektorům dalšího vzdělávání
  • kariérovým poradcům
  • poradcům pro osobní rozvoj
  • zájemcům o osobní rozvoj
  • koučům

  nahoru

  Kontakt pro další informace o koučovacím kurzu

  Pro doplňující informace je Vám k dispozici:

  PhDr. Sylvie Navarová, jednatelka společnosti

  tel.: 605 214 849

  e-mail: sylvie.navarova@smrov.cz

  nahoru

  Články o kurzu koučování

  O kurzu koučování bylo publikováno několik článků. Můžete si je přečíst na webu iDnes nebo v autoských článcích majitelky Školy manažerského rozvoje zde.

  nahoru

 • O nás
 • Naše nabídka pro Vás
 • Kontaktní údaje
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • GDPR
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty